Logo

MAHARASHTRA STATE BOARD OF SECONDARY & HIGHER SECONDARY EDUCATION,PUNE.

Official website for HSC Verification of Marks/Photocopy of Answer Book/Revaluation of Answer Book/Migration Certificate


उत्तरपत्रिका गुणपडताळणी / छायाप्रत / पुनर्मूल्यांकन / स्थलांतर प्रमाणपत्र यासंबंधीचा निर्णय जाणून घेण्यासाठी कृपया आपल्या विभागीय मंडळाशी संपर्क साधावा.

अ.क्र.विभागीय मंडळदूरध्वनी क्रमांक
1महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,पुणे विभागीय मंडळ , शिवाजीनगर ,पुणे – ४११००५०२०-२५५३६७८१, २५५३६७८२
2महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,नागपूर विभागीय मंडळ , सिव्हिल लाईन्स नागपूर – ४४०००१०७१२-२५५३४०१
3महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,छत्रपती संभाजीनगर विभागीय मंडळ , रेल्वे स्टेशन रोड ,उस्मानपुरा छत्रपती संभाजीनगर – ४३१००५ ०२४०-२३३४२२८,२३३२८८४
4महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,मुंबई विभागीय मंडळ ,फ्लॅट नं.२७ व २८ , सेक्टर १६- जे , वाशी नवी मुंबई – ४००७०३ ०२२-२७८८१०७५,२७८८१०७७
5महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,कोल्हापूर विभागीय मंडळ,५३९ कसबा करवीर,शिवाजी विद्यापीठाचे मागे,राजेंद्रनगर,कोल्हापूर – ४१६००४०२३१-२६९६१०१,२६९६१०२
6महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,अमरावती विभागीय मंडळ ,शास्त्रीनगर कॅम्प , अमरावती ४४४६०२०७२१-२६६२६४७, २६६२६७८
7महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,नाशिक विभागीयमंडळ ,शास्त्रीनगर कॅम्प , नाशिक -४२२००३०२५३-२५९२१४२,२५९२१४१
8महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,लातूर विभागीय मंडळ , सुतमिल एरिया राजस्थान मारवाडी हायस्कूलच्या मागे लातूर – ४१३५३१०२३८२-२५८२४१
9महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,कोंकण विभागीय मंडळ ,एम.आय.डी.सी. मिरजोळे, जि रत्नागिरी – ४१५६१२०२३५२-२२८४८०